Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van diensten door Maak werk van wie je bent.

b. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- Opdracht: de tussen Maak werk van wie je bent en opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht, een  loopbaantraject of dagretraite.
- Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot door Maak werk van wie je bent geleverde diensten.
- Cliënt: de natuurlijke persoon, tevens opdrachtgever, die door Maak werk van wie je bent wordt begeleid of de door de opdrachtgever aangewezen natuurlijke persoon die door Maak werk van wie je bent is geaccepteerd en die zelf op vrijwillige basis heeft gekozen voor begeleiding door Maak werk van wie je bent en tevens heeft ingestemd met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden die voor hem/haar van toepassing zijn.

--Deelnemer: iedere persoon die een yogales volgt bij Maak werk van wie je bent.

c. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door Maak werk van wie je bent schriftelijk zijn bevestigd. Maak werk van wie je bent wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 2. Uitvoering overeenkomst

a. Een traject is maatwerk en wordt in overleg met de cliënt opgesteld.

b  Maak werk van wie je bent heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Maak werk van wie je bent rekent dan ook kosten voor de inspanning die zij geleverd heeft. 

c. Offertes van Maak werk van wie je bent zijn vrijblijvend en gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever en/of de cliënt is verstrekt. Indien zich, in aanvulling of afwijking van de informatie die door de opdrachtgever en/of de cliënt is verstrekt, alsnog omstandigheden voordoen of blijken die een belemmering vormen voor de uitvoering of tijdsduur van de opdracht dan kan Maak werk van wie je bent de begeleiding beperken, uitstellen of beëindigen. 

d. De overeenkomst komt tot stand wanneer de cliënt dan wel de opdrachtgever de offerte van Maak werk van wie je bent schriftelijk dan wel per e-mail aanvaardt en heeft ingestemd met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever retourneert een voor akkoord getekend exemplaar van de offerte aan Maak werk van wie je bent.  

e. Maak werk van wie je bent wijst de opdrachtgever erop dat aanvaarding van begeleiding door cliënt niet mag worden beschouwd als een toezegging tot beëindiging van het dienstverband, erkenning van de noodzaak tot vertrek, erkenning van incompetentie of het bestaan van een onwerkbare situatie. De begeleiding zal niet kunnen en mogen dienen als een argument voor ontslag. De begeleiding door Maak werk van wie je bent zal de rechtspositie van opdrachtgever en cliënt niet beïnvloeden. Zij behouden beiden hun rechten en vrijheden.

f. Maak werk van wie je bent behoudt zich het recht voor om een door de opdrachtgever naar haar verwezen cliënt niet, dan wel onder beperkende voorwaarden te accepteren. Wanneer het kennismakingsgesprek met de cliënt hiertoe aanleiding geeft, zal Maak werk van je bent de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte stellen. De opdrachtgever en cliënt verplichten zich vooraf opgave te doen van fysieke, psychische en andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de loopbaan van de cliënt.


g. Indien zich, in aanvulling op of in afwijking van de informatie die tijdens de oriënterende gesprekken met de opdrachtgever en de cliënt verschaft is, alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden, die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan Maak werk van wie je bent de begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten dan wel beëindigen. 


h. De door Maak werk van wie je bent aangegeven termijnen voor de verrichtingen van haar diensten zijn indicatief. 

i. Annuleren van gemaakte gespreksafspraken kan kosteloos tot 24 uur voorafgaand de afspraak. Afspraken die korter dan 24 uur worden geannuleerd worden volledig in rekening gebracht.

 

Artikel 3. Geheimhouding  

a. Maak werk van wie je bent is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Maak werk van wie je bent draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door Maak werk van wie je bent bij een opdracht worden ingeschakeld.  

b. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Maak werk van wie je bent en cliënt plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Maak werk van wie je bent zal dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de cliënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.  

Artikel 4. Yoga 

a. Maak werk van wie je bent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en geestelijke klachten die enerzijds aanwezig waren voor deelname aan de yoga les en aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijke en geestelijke klachten/letsel voortvloeiend uit het beoefenen van de yoga les. De deelnemer is aansprakelijk voor het welbevinden van zijn eigen lichamelijke en geestelijke toestand en is op de hoogte van de vaardigheid van de docent vooraf deelname aan de les.

b. Maak werk van wie je bent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade verband houdende met het volgen van lessen bij Maak werk van wie je bent.

 

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden
a. Betaling dient te worden voldaan voor aanvang van het traject. 

b. Klachten over facturen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden gedaan. 

c. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de opdrachtgever direct na het verstrijken van de betalingstermijn zonder nadere ingebrekestelling, de wettelijke rente over het uitstaande bedrag verschuldigd. De door Maak werk van wie je bent te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning van het achterstallige bedrag zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij door de rechter daarover anders wordt beslist. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15 % van het achterstallige bedrag met een minimum van €200,-.

d. Maak werk van wie je bent is gerechtigd om haar begeleiding op te schorten zolang de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Dit geldt ook wanneer een vaste uitvoeringstermijn is afgesproken.

e. Een yoga tien-rittenkaart gaat in op de datum van aanschaf en is 12 weken geldig.  

f.De yoga tien-rittenkaart is persoonlijk en daarmee niet overdraagbaar aan een andere persoon. 

g. Niet opgemaakte lessen van de yoga tien-rittenkaart komen na 12 weken na aanschaf te vervallen. 

h. Annuleren van de yoga-les of coachingsafspraak kan tot 24 uur voorafgaand de les/afspraak. Annuleringen die korter dan 24 uur voorafgaand de les worden gedaan worden volledig in rekening.

i. Workshops kunnen tot 14 dagen voorafgaand de workshop kosteloos worden geannuleerd. Annuleringen korter dan 14 dagen voorafgaand de workshop worden volledig in rekening gebracht.

Artikel 5. Overmacht 

Maak werk van wie je bent kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

Artikel 6. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtgever partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.